Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

5445

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 01/2018/TT-BGTVT

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
Ngày ban hành: 03/01/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 02/2018/TT-BTC

hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 02/01/2018
Ngày có hiệu lực: 17/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 25/2017/TT-NHNN

Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 26/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 24/2017/TT-NHNN

quy định trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 26/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 20/2017/TT-NHNN

quy định bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 26/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 03/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 23/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-NHNN quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 14/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2017/TT-NHNN

sửa đổi, bổ sung một số điều của hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN và chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/04/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 50/2017/TT-BGTVT

Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 15/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 19/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2017
Ngày có hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực