Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính trong việc tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, xét tuyển trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 05/05/2017
Ngày có hiệu lực: 16/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ
Ngày ban hành: 05/05/2017
Ngày có hiệu lực: 15/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
Ngày ban hành: 05/05/2017
Ngày có hiệu lực: 15/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 11/04/2017
Ngày có hiệu lực: 01/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 11/04/2017
Ngày có hiệu lực: 21/04/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND

Quy định một số tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/03/2017
Ngày có hiệu lực: 10/04/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND

Quy định một số chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 31/03/2017
Ngày có hiệu lực: 10/04/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ Quyết định số 227/2014/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thu hút đầu tư theo quy hoạch đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang
Ngày ban hành: 27/03/2017
Ngày có hiệu lực: 10/04/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 800/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 20/01/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 49/2016/NQ-HĐND

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình 135, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
Số ký hiệu

Quyết định 40/2017/QĐ-TTg

Về áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 15/09/2017
Ngày có hiệu lực: 15/11/2017
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành: 14/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 104/2017/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
Ngày ban hành: 14/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 103/2017/NĐ-CP

quy định về thành lập,tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội
Ngày ban hành: 12/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 16/2017/TT-BCT

Thông tư quy định phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày ban hành: 12/09/2017
Ngày có hiệu lực: 26/10/2017
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 19/2017/TT-BTTTT

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 12/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 20/2017/TT-BTTTT

Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 12/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 36/2017/TT-BYT

Về bãi bỏ Thông tư 03/2017/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với sản phẩm sữa dạng lỏng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 11/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 102/2017/NĐ-CP

Về đăng ký biện pháp bảo đảm
Ngày ban hành: 01/09/2017
Ngày có hiệu lực: 15/10/2017
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 101/2017/NĐ-CP

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 01/09/2017
Ngày có hiệu lực: 21/10/2017
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (15036)
  • Văn bản của tỉnh (634)
  • Văn bản của trung ương (14020)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (0)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (17)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 83
Tổng số trong ngày: 1376
Tổng số trong tuần: 4024
Tổng số trong tháng: 43111
Tổng số truy cập: 731316