Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND

Ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 10/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND

Quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 10/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND

Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 26/12/2017
Ngày có hiệu lực: 10/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hoá - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 29/2017/NQ- HĐND

Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung điểm 7 Mục B danh mục các loại lệ phí của Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐND

Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND

Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Số ký hiệu

Nghị định 19/2018/NĐ-CP

Quy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015
Ngày ban hành: 02/02/2018
Ngày có hiệu lực: 02/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 20/2017/QH14

Ngày ban hành: 02/02/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NHIỆM VỤ VÀ DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG
Ngày ban hành: 01/02/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2016
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2015/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2015 VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA
Ngày ban hành: 01/02/2018
Ngày có hiệu lực: 10/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 25/01/2018
Ngày có hiệu lực: 12/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 09/2018/TT-BTC

sửa đổi Thông tư 284/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 25/01/2018
Ngày có hiệu lực: 15/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 06/2018/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 30/2017/TT-BTC quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 24/01/2018
Ngày có hiệu lực: 10/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 14/2018/NĐ-CP

quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
Ngày ban hành: 23/01/2018
Ngày có hiệu lực: 23/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 12/2018/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
Ngày ban hành: 23/01/2018
Ngày có hiệu lực: 10/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 04/2018/TT-BTC

hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 17/01/2018
Ngày có hiệu lực: 05/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Số ký hiệu

Thông tư 32/2017/TT-BGTVT

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ÁP LỰC TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ THĂM DÒ, KHAI THÁC TRÊN BIỂN
Ngày ban hành: 26/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2017/TT-BGTVT

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KÍNH AN TOÀN CỦA XE Ô TÔ, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LỐP HƠI DÙNG CHO Ô TÔ, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐẶC TÍNH QUANG HỌC ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
Ngày ban hành: 22/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2017/TT-NHNN

sửa đổi, bổ sung một số điều của hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN và chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/04/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 09/2018/TT-BTC

sửa đổi Thông tư 284/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 25/01/2018
Ngày có hiệu lực: 15/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 25/01/2018
Ngày có hiệu lực: 12/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 06/2018/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 30/2017/TT-BTC quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 24/01/2018
Ngày có hiệu lực: 10/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 12/2018/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
Ngày ban hành: 23/01/2018
Ngày có hiệu lực: 10/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 04/2018/TT-BTC

hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 17/01/2018
Ngày có hiệu lực: 05/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 26/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 03/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 42/2017/TT-BTTTT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Số ký hiệu

Thông tư 87/2013/TT-BTC

Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
Ngày ban hành: 28/06/2013
Ngày có hiệu lực: 15/08/2013
Trạng thái: Còn hiệu lực

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (16508)
  • Văn bản của tỉnh (637)
  • Văn bản của trung ương (15454)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (1)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (17)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 82
Tổng số trong ngày: 663
Tổng số trong tuần: 4911
Tổng số trong tháng: 39505
Tổng số truy cập: 792702