Tìm kiếm đơn giản
Nâng cao
Số ký hiệu

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND

Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 01/08/2020
Ngày có hiệu lực: 15/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 501/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh
Ngày ban hành: 31/07/2020
Ngày có hiệu lực: 15/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2025
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND

Quy định mức thu học phí, mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 09/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 463/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 23/06/2020
Ngày có hiệu lực: 06/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 194/2015/QĐ-UBNB ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/06/2020
Ngày có hiệu lực: 20/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 05/06/2020
Ngày có hiệu lực: 16/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 8/2020/QĐ-UBND

Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/05/2020
Ngày có hiệu lực: 01/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 265/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/04/2020
Ngày có hiệu lực: 20/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 27/03/2020
Ngày có hiệu lực: 06/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Số ký hiệu

Nghị định 88/2020/NĐ-CP

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Ngày ban hành: 28/07/2020
Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 87/2020/NĐ-CP

Nghị định về việc Quy định cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Ngày ban hành: 28/07/2020
Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Ngày ban hành: 24/07/2020
Ngày có hiệu lực: 28/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 20/2020/QĐ-TTg

Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Ngày ban hành: 22/07/2020
Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 84/2020/NĐ-CP

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
Ngày ban hành: 17/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 16/2020/TT-BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông
Ngày ban hành: 17/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/04/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 70/2020/TT-BTC

Thông tư sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 17/07/2020
Ngày có hiệu lực: 31/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 82/2020/NĐ-CP

Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
Ngày ban hành: 15/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 83/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Ngày ban hành: 15/07/2020
Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 68/2020/TT-BTC

Thông tư quy định về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều
Ngày ban hành: 15/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Số ký hiệu

Thông tư 52/2020/TT-BCA

về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Trạm bơm nước chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 26/05/2020
Ngày có hiệu lực: 04/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Ngày ban hành: 24/07/2020
Ngày có hiệu lực: 28/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 89/2020/NĐ-CP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành: 04/08/2020
Ngày có hiệu lực: 20/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 05/2020/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thủy sản
Ngày ban hành: 16/03/2020
Ngày có hiệu lực: 18/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 20/2020/QĐ-TTg

Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Ngày ban hành: 22/07/2020
Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 88/2020/NĐ-CP

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Ngày ban hành: 28/07/2020
Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 87/2020/NĐ-CP

Nghị định về việc Quy định cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Ngày ban hành: 28/07/2020
Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 3/2020/TT-BNV

Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 21/07/2020
Ngày có hiệu lực: 05/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 82/2020/NĐ-CP

Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
Ngày ban hành: 15/07/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT

ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật
Ngày ban hành: 29/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Số ký hiệu

Quyết định 52/2012/QĐ-UBND

Quyết định về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 06/03/2012
Ngày có hiệu lực: 16/03/2012
Trạng thái: Còn hiệu lực

Hỏi - Đáp pháp luật

Thống Kê Văn Bản

  • Văn bản pháp luật (20441)
  • Văn bản của tỉnh (835)
  • Văn bản của trung ương (19050)
  • Văn bản sắp hết hiệu lực (1)
  • Văn bản sắp có hiệu lực (31)

Góp ý mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 328
Tổng số trong ngày: 1552
Tổng số trong tuần: 18108
Tổng số trong tháng: 104609
Tổng số truy cập: 6771348