Ngày đăng: 16/03/2020
Ngày 05/3, Hội đồng thẩm phán TANDTC đã có hướng dẫn một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ. Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số... Xem tiếp
Ngày đăng: 16/03/2020
Ngày 05/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương... Xem tiếp
Ngày đăng: 16/03/2020
Ngày 05/03/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi... Xem tiếp
Ngày đăng: 16/03/2020
Ngày 05/03, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, trong đó có quy định văn bản điện tử có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy. Nghị định... Xem tiếp
Ngày đăng: 12/03/2020
Đây là nội dung quan trọng tại Chỉ thị 02/2020/CT-CA của Tòa án nhân dân tối cao về phòng, chống dịch Covid-19 trong Hệ thống Tòa án nhân dân. Theo đó, để phòng, chống dịch... Xem tiếp
Ngày đăng: 12/03/2020
Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng... Xem tiếp
Ngày đăng: 12/03/2020
Đây là nội dung tại QCVN 41:2019/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020). ... Xem tiếp
Ngày đăng: 12/03/2020
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư vừa được Chính phủ ban hành ngày 05/3/2020. Theo đó, Nghị định quy định rõ, khi ký ban hành văn bản hành... Xem tiếp
Ngày đăng: 12/03/2020
Ngày 20/02/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí... Xem tiếp
Ngày đăng: 12/03/2020
Vừa qua, HĐTP TANDTC ban hành Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ. Theo đó, Nghị... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 42
Tổng số trong ngày: 3522
Tổng số trong tuần: 25322
Tổng số trong tháng: 348231
Tổng số truy cập: 5895789