Tổng cục Thống kê thuộc ộ Kế hoạch và Đầu tư có tối đa 04 Phó Tổng cục trưởng

Ngày đăng: 26-03-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 18/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 10/2020/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, bộ máy lãnh đạo của Tổng cục Thống kê gồm Tổng cục trưởng và tối đa 04 Phó Tổng cục trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện. Tổng cục trưởng có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cũng như bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu của các đơn vị thuộc Tổng cục.

Tổng cục Thống kê có trách nhiệm ban hành, tổ chức thực hiện lịch phổ biến thông tin thống kê Nhà nước, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ do mình quản lý. Ngoài ra, Tổng cục còn có nhiệm vụ thẩm định chuyên môn, nghiệp vụ đối với Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành, chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành cũng như việc phân loại thống kê, số liệu thống kê, phương án điều tra thống kê của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/5/2020.

Nguồn: luatvietnam.vn