Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ngày đăng: 18-10-2019
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 30/9/2019 Chính phủ đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (sau đây gọi là Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) bao gồm: nội dung hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Thông tư nêu rõ, từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

Thông tư đã đưa ra các quy định rất chi tiết về từng nội dung khi xuất hiện trên hóa đơn gồm: (i) tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn; (ii)Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; (iii) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế). (iv) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng. (v)Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua; (vi) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua; (vii) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; (viii) Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có). Bên cạnh đó các yêu cầu về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử; các nội dung khác trên hóa đơn điện tử; mẫu hiển thị của một số loại hóa đơn,... cũng được quy định rất cụ thể, chi tiết.

Ngoài ra, Thông tư quy định cụ thể về thời điểm lập hóa đơn điện tử; Định dạng hóa đơn điện tử; áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử; quản lý, sở dụng hóa đơn điện tử; xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử; tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/ 2019.

Phương Linh