Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

Ngày đăng: 19-05-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 23/4/2020, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 09/2020/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý bảo đảm hoạt động bay.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải bổ sung quy định về nội dung dữ liệu hàng không. Cụ thể, nội dung dữ liệu hàng không gồm các quy trình, quy định pháp luật, sân bay và sân bay trực thăng, vùng trời, đường bay ATS, phương thức bay bằng thiết bị, tin tức địa lý… Ngoài ra, Bộ cũng bổ sung quy định về bộ dữ liệu số, bao gồm: bộ dữ liệu AIP, bộ dữ liệu địa hình, bộ dữ liệu chướng ngại vật, bộ dữ liệu lập bản đồ sân bay và bộ dữ liệu phương thức bay bằng thiết bị.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng bổ sung lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của giám sát viên an toàn hoạt động bay. Cụ thể, giám sát viên sẽ được cấp thẻ để thực hiện nhiệm vụ, bao gồm một hoặc một số các lĩnh vực đã quy định tại Điều 263 Thông tư 19/2017/TT-BGTVT và lĩnh vực dữ liệu hàng không (quy định mới).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/6/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực một phần Thông tư 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

Xem chi tiết Thông tư 09/2020/TT-BGTVT tại đây

Nguồn thuvienphapluat.vn