Quy định về miễn trừ kiểm toán năng lượng trong lĩnh vực vận tải

Ngày đăng: 08-10-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 29/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 25/2020/TT-BCT quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

Theo đó, quy định miễn trừ thực hiện kiểm toán năng lượng trong các trường hợp sau:
- Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hoạt động trong lĩnh vực vận tải được miễn trừ thực hiện kiểm toán năng lượng.
- Các cơ sở hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động vận tải thì chỉ được miễn trừ thực hiện kiểm toán năng lượng đối với hoạt động vận tải.
Việc thực hiện kiểm toán năng lượng được quy định như sau:
- Đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm:
+ Cơ sở có trách nhiệm 03 năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc.

+ Trong thời hạn 30 ngày sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng, cơ sở có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán năng lượng bằng văn bản đến Sở Công Thương sở tại.

- Đối với cơ sở không thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm:

Khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cơ sở vận tải không thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm định kỳ thực hiện kiểm toán năng lượng theo chu kỳ từ 03 đến 05 năm một lần.

Thông tư 25/2020/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/11/2020.

Nguồn thuvienphapluat.vn