Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GDĐT thuộc UBND cấp tỉnh

Ngày đăng: 27-05-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 22/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo tại địa phương. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng của mình. Mặt khác, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chịu sự quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về giáo dục, văn bản chấp thuận, cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách sơ sở giáo dục đại học… Ngoài ra, Sở cũng có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp số lượng người làm việc hàng năm của các cơ sở giáo dục công lập; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ với Phòng Giáo dục và đào tạo…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 07/7/2020.

 

Nguồn: luatvietnam.vn