Không quá 1/3 số lượng Chiến sĩ thi đua cơ sở là cán bộ quản lý

Ngày đăng: 12-08-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A
Ngày 31/7/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Theo đó, việc xét thi đua, khen thưởng phải đảm bảo các yêu cầu sau: Không áp đặt chỉ tiêu thi đưa, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện tham gia thi đua của tập thể, cá nhân theo quy định; Việc đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua và phạm vi ảnh hưởng của thành tích phải căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm không quá 1/3 số lượng công chức, viên chức, người lao động được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, các hình thức khen thưởng cấp Bộ là cán bộ quản lý;…

Ngoài ra, hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu cấp Bộ gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/8 hằng năm đối với đơn vị xét thi đua theo năm học và trước 31/01 hằng năm đối với đơn vị xét thi đua theo năm công tác. Đối với hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất, người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm trình Bộ trưởng xét, quyết định khen thưởng hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền xét, quyết định khen thưởng.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.

 

Nguồn: luatvietnam.vn