Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa phải có ít nhất 07 thành viên

Ngày đăng: 07-02-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 30/01/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, mỗi cơ sở giáo dục phổ thông thành lập 01 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa với số thành viên là số lẻ, tối thiểu là 11 người và có ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. Hội đồng bao gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa lựa chọn.

Trong trường hợp cơ sở có nhiều cấp thì mỗi cấp được thành lập 01 Hội đồng và nếu quy mô cơ sở dưới 10 lớp thì số thành viên tối thiểu của Hội đồng là 07 người. Người đã tham gia việc biên soạn sách hoặc tham gia thẩm định sách, chỉ đạo biện soạn, xuất bản, in, phát hành hoặc làm việc tại các nhà xuất bản sách thì không được tham gia Hội đồng.

Hội đồng có các nhiệm vụ sau: Lựa chọn sách khoa theo quy định của pháp luật và các tiêu chí lựa chọn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Đề xuất danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/3/2020.

Nguồn: Thuvienphapluat.vn