Giảm 50% phí đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài đến hết 31/12/2020

Ngày đăng: 21-09-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp.

Theo đó, người nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài thực hiện nộp phí như sau:

Thứ nhất, kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

Thứ hai, kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài theo mức thu quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 232/2016/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng quy định nộp lệ phí sở hữu công nghiệp bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Nguồn thuvienphapluat.vn