10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng: 10-07-2020
|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A A

Danh sách 10 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV:

1. Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

2. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

4. Luật Xây dựng sửa đổi 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

5. Luật Đầu tư 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

6. Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều sửa đổi 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.

7. Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

8. Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

9. Luật Thanh niên 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

10. Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Nguồn thuvienphapluat.vn