Ngày đăng: 01/04/2020
Ngày 03/3/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản... Xem tiếp
Ngày đăng: 30/03/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BGDĐT ngày 23/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ... Xem tiếp
Ngày đăng: 30/03/2020
Ngày 24/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh năm 2018. Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết các Điều 9, 10, 13, 26,... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày 05/3/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày 09/3/2020, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 06/2020/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2017/TT-BGTVT quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên,... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày 26/02/2020, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 05/2020/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2018/TT-BGTVT ngày 10/01/2018 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/03/2020
Ngày 18/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 10/2020/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/03/2020
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư thay thế: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010,... Xem tiếp
Ngày đăng: 23/03/2020
Ngày 18/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục... Xem tiếp
Ngày đăng: 16/03/2020
Ngày 05/3, Hội đồng thẩm phán TANDTC đã có hướng dẫn một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ. Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số... Xem tiếp

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 72
Tổng số trong ngày: 2210
Tổng số trong tuần: 29260
Tổng số trong tháng: 11048
Tổng số truy cập: 5184687