Người gửi : Lê Đình Giản
Đơn vị trả lời : Cục Thuế Bình Dương