Người gửi : Đặt khách sạn
Địa chỉ : Việt Nam
Đơn vị trả lời :
Trả lời : ...
Người gửi : Nguyễn Ngọc Sơn
Đơn vị trả lời : Nguồn hdpl.moj.gov.vn
Trả lời :