Người gửi : Nguyễn Ngọc Sơn
Đơn vị trả lời : Nguồn hdpl.moj.gov.vn
Trả lời :