Người gửi : Anh Nguyễn Văn Hóa - Q1, TPHCM
Đơn vị trả lời : Nguồn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội