Người gửi : Trần Thị Thanh Vân
Địa chỉ : Đắk Lắk
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Võ Quốc Hiề
Địa chỉ : TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Anh Nguyễn Văn Hóa - Q1, TPHCM
Đơn vị trả lời : Nguồn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội