Người gửi : .
Đơn vị trả lời : Nguồn thuvienphapluat.vn
Người gửi : Đỗ Thị Hoàng Linh
Địa chỉ : Đắk Lắk
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/