Người gửi : Đặng Nam Thăng
Đơn vị trả lời : Bộ Tài nguyên và Môi trường