Câu hỏi : Đơn vị tôi là đơn vị tự sự nghiệp công lập tự chủ toàn bộ chi thường xuyên, hàng năm đơn vị chúng tôi có trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp từ nguồn thặng dư của đơn vị. trong năm đơn vị tôi có mua 6 máy điều hòa nhiệt độ có tổng giá trị là 51 triệu đồng, nhưng giá trị mỗi máy là 8,5 triệu, theo quy định thì không đủ điều kiện hình thành tài sản cố định, vậy xin hỏi quý bộ trong trường hợp này đơn vị tôi phải hạch toán như thế nào? có phải hạch toán như mua tài sản cố định sau đó chuyển thành ccdc hay không? hay là chúng tôi hạch toán thẳng vào ccdc và trích hao mòn dần có được không: cách hạch toán như sau: Nợ TK153 (CCDC) có TK 112 (TG KB), đồng thời hạch toán Nợ TK 43141 (quỹ PTHDSN, có TK 43142 (quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ), sau đó phân bổ giá trị hao mòn của CCDC này trong 3 năm: hàng năm tính hao mòn thì hạch toán: Nợ TK 43142 (quỹ PTHĐSN hình thành TS) có TK153 (CCDC) để giảm dần cho đến khi hết giá trị CDC này. Hoặc là khi mua chúng tôi hạch toán thẳng như chi phí luôn và không theo dõi và tính hao mòn hàng năm: Hạch toán khi mua: nợ TK 43141 (quỹ PTHĐSN), Có TK 112 (TG KB).? kính mong Bộ Tài chính trả lời để chúng tôi thực hiện, chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi : .
Đơn vị trả lời : Nguồn Bộ Tài Chính
Câu hỏi : Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì các dự án do xã, phường quyết định đầu tư phải ký hợp đồng với Ban quản lý dự án để quản lý dự án. Hiện tại đơn vị đang thực hiện tư vấn gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, theo quy định tại Khoản 12 ,Điều 2 (áp dụng Mẫu báo cáo thẩm định) Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “… Đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn không bắt buộc phải tiến hành thẩm định bản yêu cầu báo giá". Căn cứ quy định tại Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5, Điều 9 (chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và theo quy định tại Khoản 2, Khoản 4, Khoản 6 và Khoản 7, Điều 4 (chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu) Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính thì chỉ tính chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; không tính chi phí lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn và chào hàng cạnh tranh rút gọn. Vậy, đối với chi phí lập bản yêu cầu báo giá, chi phí đánh giá hồ sơ chào giá, chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, thì phải áp dụng như thế nào để thanh toán cho đơn vị tư vấn?
Người gửi : .
Đơn vị trả lời : Nguồn Bộ Tài Chính