Người gửi : Vũ Huy Hoàng Dương
Đơn vị trả lời : Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
Trả lời :