Câu hỏi : Trang thiết bị và vật tư nông nghiệp trong canh tác được quy định như thế nào trong Luật Trồng trọt năm 2018?
Nội dung: Trang thiết bị và vật tư nông nghiệp trong canh tác được quy định như thế nào trong Luật Trồng trọt năm 2018?
Người gửi : ha*****@gmail.com
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo quy định tại Điều 60 Luật Trồng trọt năm 2018 thì trang thiết bị và vật tư nông nghiệp trong canh tác được quy định như sau: 1. Trang thiết bị trong canh tác bao gồm nhà kính, nhà lưới, máy móc và dụng cụ phục vụ sản xuất, tưới tiêu, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến. 2. Vật tư nông nghiệp trong canh tác bao gồm: a) Giống cây trồng; b) Phân bón; c) Thuốc bảo vệ thực vật; d) Giá thể trồng cây, màng phủ đất, vật liệu giữ ẩm; đ) Hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng trong hoạt động trồng trọt không thuộc vật tư quy định tại điểm b và điểm c khoản này. 3. Việc quản lý chất lượng trang thiết bị và vật tư nông nghiệp trong canh tác được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, sản phẩm hàng hóa. Nguồn: thuvienphapluat.vn
CÁC CÂU HỎI KHÁC