Câu hỏi : Học sinh tiểu học tại trường công: Không phải đóng học phí
Nội dung: Tôi nghe nói học sinh tiểu học không phải đóng học phí, vậy có đúng hay không?
Người gửi : Nguyễn Thị Quyên
Trả lời của: thuvienphapluat.vn
Nội dung: Tại Khoản 2 Điều 61 Hiến pháp 2013 quy định: “…bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không thu học phí…”. Đồng thời, tại Điều 6 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 quy định: “Đối tượng không phải đóng học phí tại các cơ sở giáo dục công lập bao gồm: Học sinh tiểu học;…”. Như vậy, học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí. Thanh Hữu
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : Huỳnh Anh
Đơn vị trả lời : Bộ Giáo dục và Đào tạo