Câu hỏi : Chế độ công tác phí khi được biệt phái tính thế nào?
Nội dung: Tôi có người họ hàng là Phó Hiệu trưởng của một trường THCS, được UBND huyện quyết định biệt phái về Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện. Xin hỏi, trong thời gian đi biệt phái, việc thanh toán chế độ công tác phí sẽ do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hay trường thực hiện chi trả?
Người gửi : Nguyễn Giang Nam - Hải Phòng
Trả lời của: Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Nội dung: Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau: Chế độ đối với người biệt phái Điểm c Khoản 1 Điều 32 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 trong đó có quy định công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập. Tại khoản 3 Điều 37 nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định: “Công chức được cử biệt phái chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được biệt phái đến và vẫn thuộc biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị cử biệt phái. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cử công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái, có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức được cử biệt phái”. Chế độ thanh toán công tác phí Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, trong đó quy định điều kiện để được thanh toán công tác phí bao gồm: “a) Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao; b) Được thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử đi công tác hoặc được mời tham gia đoàn công tác; c) Có đủ các chứng từ để thanh toán theo quy định tại Thông tư này”. Đồng thời tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng quy định: “Cơ quan, đơn vị cử người đi công tác có trách nhiệm thanh toán các khoản công tác phí cho người đi công tác, trừ trường hợp được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều này”. Căn cứ theo quy định trên thì cơ quan cử người đi công tác thì có trách nhiệm thanh toán các khoản công tác phí cho người đi công tác theo quy định.
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : Vũ Minh Tân
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : NNguyễn Thị Lan Anh - Quảng Bình
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Phan Thị Ngọc
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/