Câu hỏi : Tạm ngừng hoạt động Văn phòng Thừa phát lại được quy định thế nào?
Nội dung: Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới về hoạt động của Thừa phát lại, thì việc tạm ngừng hoạt động Văn phòng Thừa phát lại được quy định thế nào? Xin cảm ơn!
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Điều 29 Nghị định 08/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 24/02/2020) quy định việc tạm ngừng hoạt động Văn phòng Thừa phát lại như sau: - Văn phòng Thừa phát lại bị tạm ngừng hoạt động trong các trường hợp sau đây: + Trưởng Văn phòng Thừa phát lại do một Thừa phát lại thành lập hoặc tất cả các Thừa phát lại hợp danh của Văn phòng Thừa phát lại bị tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại; + Không đảm bảo điều kiện hoạt động khác theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan. - Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở ra quyết định tạm ngừng hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại trong các trường hạp quy định tại khoản 1 Điều này. - Thời gian tạm ngừng hoạt động không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, Văn phòng Thừa phát lại phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ khác, thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký với người lao động; đối với hợp đồng dịch vụ đã ký kết mà chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện xong thì phải chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. - Các hồ sơ do Văn phòng Thừa phát lại tạm ngừng hoạt động thực hiện vẫn được tiếp tục lưu trữ tại Văn phòng Thừa phát lại. Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn! Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC