Câu hỏi : Xin hỏi, tôi đang cùng đối tác làm dự án đầu tư xây dựng mới, cải tảo và nâng cấp các công trình trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Không biết đối với giảng đường có quy mô từ 200 chỗ trở lên thì diện tích chuyên dùng của các giảng đường đó sẽ được xác định như thế nào? Xin cảm ơn.
Nội dung: Xin hỏi, tôi đang cùng đối tác làm dự án đầu tư xây dựng mới, cải tảo và nâng cấp các công trình trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Không biết đối với giảng đường có quy mô từ 200 chỗ trở lên thì diện tích chuyên dùng của các giảng đường đó sẽ được xác định như thế nào? Xin cảm ơn.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT (sẽ có hiệu lực từ ngày 27/3/2020) quy định tiêu chuẩn, định mức, phương pháp tính toán xác định diện tích chuyên dùng cho giảng đường có quy mô từ 200 chỗ trở lên thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo như sau: Diện tích chuyên dùng của các giảng đường 200 chỗ trở lên được xác định như sau: SGĐ = A x K Trong đó: SGĐ là tổng diện tích chuyên dùng của giảng đường có quy mô từ 200 chỗ trở lên, đơn vị tính là m2; A là số chỗ của giảng đường; K là định mức diện tích, đơn vị tính là m2.
CÁC CÂU HỎI KHÁC