Câu hỏi : Trường tôi đang xây dựng phòng chờ cho giảng viên. Cho tôi hỏi, diện tích mỗi phòng chờ như trên thì có quy định pháp luật nào điều chỉnh vấn đề này không? Nêu căn cứ pháp lý mới nhất. Xin cảm ơn.
Nội dung: Trường tôi đang xây dựng phòng chờ cho giảng viên. Cho tôi hỏi, diện tích mỗi phòng chờ như trên thì có quy định pháp luật nào điều chỉnh vấn đề này không? Nêu căn cứ pháp lý mới nhất. Xin cảm ơn.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Khoản 10 Điều 5 Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT (sẽ có hiệu lực từ ngày 27/3/2020) quy định tiêu chuẩn, định mức, phương pháp tính toán xác định diện tích chuyên dùng cho phòng chờ cho giảng viên như sau: - 20 phòng học có 01 phòng chờ cho giảng viên; - Diện tích chuyên dùng của phòng chờ là 3m2/giảng viên, với diện tích phòng không nhỏ hơn 24m2/phòng.
CÁC CÂU HỎI KHÁC