Câu hỏi : Theo quy định mới của Bộ Giáo dục Đào tạo thì hình thức công khai thông tin để thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ sở giáo dục được quy định như thế nào? Mong được giải đáp.
Nội dung: Theo quy định mới của Bộ Giáo dục Đào tạo thì hình thức công khai thông tin để thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ sở giáo dục được quy định như thế nào? Mong được giải đáp.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định hình thức công khai thông tin để thực hiện dân chủ trong trong hoạt động cơ sở giáo dục, cụ thể như sau: Căn cứ đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung phải công khai, các cơ sở giáo dục áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai sau đây: - Niêm yết tại cơ sở giáo dục; - Thông báo tại hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động của cơ sở giáo dục; thông báo tại đối thoại của cơ sở giáo dục; - Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động; - Thông báo cho trưởng các đơn vị trực thuộc và thuộc cơ sở giáo dục và yêu cầu đơn vị thông báo đến nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động làm việc trong các đơn vị đó; - Thông báo bằng văn bản đến cấp ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở giáo dục; - Đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục; - Các quy định liên quan đến việc học tập của người học phải được cơ sở giáo dục công khai theo các hình thức phù hợp với nội dung, phương thức, đối tượng, quy mô giáo dục, đào tạo.
CÁC CÂU HỎI KHÁC