Câu hỏi : Theo quy định của pháp luật hiện hành thì một Hội đồng thi THPT được thành lập bao nhiêu điểm chấm thi? Mong sớm nhận phản hồi.
Nội dung: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì một Hội đồng thi THPT được thành lập bao nhiêu điểm chấm thi? Mong sớm nhận phản hồi.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT, có quy định: - Việc chấm thi tại mỗi Hội đồng thi được thực hiện tại không quá 02 (hai) khu vực. - Khu vực chấm thi phải đảm bảo an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ 24 giờ/ngày; - Nơi chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận và nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau; - Bài thi trắc nghiệm được lưu trữ tại phòng xử lý và chấm bài thi trắc nghiệm hoặc được lưu trữ tại phòng chứa bài thi riêng biệt, tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị. => Như vậy, theo quy định nêu trên thì mỗi Hội đồng thi được tổ chức việc chấm thi tối đa không quá 02 điểm thi.
CÁC CÂU HỎI KHÁC