Câu hỏi : Tổ chức thực hiện thẩm định chương trình giáo dục tích hợp của Việt Nam với nước ngoài được quy định như thế nào? Trích dẫn căn cứ mới nhất. Xin cảm ơn.
Nội dung: Tổ chức thực hiện thẩm định chương trình giáo dục tích hợp của Việt Nam với nước ngoài được quy định như thế nào? Trích dẫn căn cứ mới nhất. Xin cảm ơn.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ ngày 05/05/2020) thì tổ chức thực hiện thẩm định chương trình giáo dục tích hợp của Việt Nam với nước ngoài được quy định như sau: Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định và thực hiện các nhiệm vụ sau: a) Đề xuất danh sách các thành viên của Hội đồng thẩm định; b) Hướng dẫn Hội đồng thẩm định thực hiện mục đích và yêu cầu của việc thẩm định; c) Tiếp nhận và chuyển dự thảo chương trình đến từng thành viên của Hội đồng thẩm định; tiếp nhận hồ sơ và các đề xuất, kiến nghị của Hội đồng thẩm định để trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định; d) Trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định việc phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp; đ) Lưu trữ dự thảo, biên bản các cuộc họp của Hội đồng thẩm định và các tài liệu liên quan trong quá trình tổ chức thẩm định và bàn giao cho bộ phận lưu trữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi Hội đồng thẩm định hoàn thành nhiệm vụ để lưu trữ theo quy định. Để biết thêm thông tin về vấn đề trên bạn có thể tham khảo tại Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT.
CÁC CÂU HỎI KHÁC