Câu hỏi : Năm 2020, các trường đại học có còn được tự chủ trong việc in phôi chứng chỉ?
Nội dung: Theo quy định mới của Bộ Giáo dục thì từ năm 2020 các trường đại học có còn được tự chủ trong việc in phôi chứng chỉ?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ: Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT và Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT. Theo Khoản 2 Điều 9 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT thì Cơ sở giáo dục đại học có thể bổ sung các nội dung khác trên văn bằng, chứng chỉ phù hợp với quyền tự chủ về in phôi văn bằng, chứng chỉ, gồm: biểu tượng của cơ sở giáo dục, hoa văn in trên văn bằng, chứng chỉ. Theo Khoản 2 Điều 9 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT (Có hiệu lực 15/1/2020) thì nội dung này được quy định như sau: Cơ sở giáo dục đại học và cơ sở đào tạo giáo viên được in phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sau khi báo cáo bằng văn bản với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mẫu phôi chứng chỉ phải gửi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý trực tiếp, công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục đóng trụ sở chính. Như vậy, thay vì được quyền tự chủ về in phôi văn bằng, chứng chỉ, gồm: biểu tượng của cơ sở giáo dục, hoa văn in trên văn bằng, chứng chỉ thì từ 15/1/2020 cơ sở giáo dục chỉ được in phôi chứng chỉ theo mẫu quy định.
CÁC CÂU HỎI KHÁC