Câu hỏi : Ban biên tập cho tôi hỏi: Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục tích hợp của Việt Nam với nước ngoài được quy định như thế nào? Trích dẫn căn cứ mới nhất. Mong nhận được sự phản hồi của ban biên tập. Xin cảm ơn.
Nội dung: Ban biên tập cho tôi hỏi: Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục tích hợp của Việt Nam với nước ngoài được quy định như thế nào? Trích dẫn căn cứ mới nhất. Mong nhận được sự phản hồi của ban biên tập. Xin cảm ơn.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ ngày 05/05/2020) thì hội đồng thẩm định chương trình giáo dục tích hợp của Việt Nam với nước ngoài được quy định như sau: a) Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục tích hợp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập. Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng thẩm định và đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp; b) Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên là cán bộ nghiên cứu, chuyên gia giáo dục mầm non hoặc giáo dục phổ thông, giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giảng viên của các cơ sở đào tạo giáo viên, đại diện các tổ chức có liên quan, số lượng thành viên Hội đồng thẩm định phải là số lẻ, tối thiểu là 07 (bảy) người; c) Hội đồng thẩm định được thành lập trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận đủ hồ sơ đề nghị phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp. Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Để biết thêm thông tin về vấn đề trên bạn có thể tham khảo tại Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT.
CÁC CÂU HỎI KHÁC