Câu hỏi : Bạn Minh Đạo ở Lâm Đồng có thắc mắc với nội dung: Sắp tới em sẽ đăng ký vào các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho em hỏi là để được dự tuyển vào đại học thì cần đáp ứng những điều kiện nào?
Nội dung: Bạn Minh Đạo ở Lâm Đồng có thắc mắc với nội dung: Sắp tới em sẽ đăng ký vào các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho em hỏi là để được dự tuyển vào đại học thì cần đáp ứng những điều kiện nào?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Điều 5 Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực ngày 22/6/2020) quy định điều kiện dự tuyển vào đại học như sau: - Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT). - Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ. - Trong độ tuổi quy định đối với những trường, ngành có quy định về tuổi. - Đạt các yêu cầu sơ tuyển, nếu đăng kí xét tuyển (ĐKXT) hoặc dự thi vào các trường có quy định sơ tuyển. - Có hộ khẩu thường trú thuộc vùng tuyển quy định, nếu ĐKXT hoặc dự thi vào các trường có quy định vùng tuyển. - Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau. => Như vậy, để được dự tuyển vào các trường đại học thì bạn cần đáp ứng những điều kiện trên, trong đó cần lưu ý là đã tốt nghiệp THPT. Trên đây là nội dung hỗ trợ!
CÁC CÂU HỎI KHÁC