Câu hỏi : Có bắt buộc hộ gia đình giết mổ nhỏ lẻ phải gây ngất heo trước khi mổ không?
Nội dung: Có bắt buộc hộ gia đình giết mổ nhỏ lẻ phải gây ngất heo trước khi mổ không?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Luật chăn nuôi 2018 (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì: "6. Gia súc là các loài động vật có vú, có 04 chân được con người thuần hóa và chăn nuôi." Theo quy định tại Điều 71 Luật chăn nuôi 2018 thì Đối xử nhân đạo với vật nuôi trong giết mổ như sau: Cơ sở giết mổ vật nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây: 1. Có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh; cung cấp nước uống phù hợp với vật nuôi trong thời gian chờ giết mổ; 2. Hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi; không đánh đập, hành hạ vật nuôi; 3. Có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ; không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ. Trên đây là quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm đối với thành viên Ban coi thi, chấm thi cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên. Như vậy, theo quy định của Luật Chăn nuôi thì chỉ cơ sở giết mổ vật nuôi mới phải gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ. Pháp luật không yêu cầu hộ gia đình nhỏ lẻ giết mổ heo (lợn) phải thực hiện quy định này.
CÁC CÂU HỎI KHÁC