Câu hỏi : Ai có thẩm quyền kiểm tra hộ chăn nuôi?
Nội dung: Ai có thẩm quyền kiểm tra hộ chăn nuôi?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn: thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Khoản 1, 2 Điều 80 Luật chăn nuôi 2018 quy định thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và huyện đối về việc quản lý chăn nuôi như sau: 1. UBND cấp tỉnh ... - Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, giáo dục pháp luật về chăn nuôi; - Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền và phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về chăn nuôi trên địa bàn; ... 2. ÙBND cấp huyện - Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật về chăn nuôi; - Giao đất, cho thuê đất, tạo quỹ đất theo thẩm quyền để phát triển chăn nuôi và trồng cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; - Tổ chức quản lý, phát triển chăn nuôi tại địa phương; thống kê, đánh giá và hỗ trợ thiệt hại cho cơ sở chăn nuôi sau thiên tai, dịch bệnh; - Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về chăn nuôi trong địa bàn huyện theo thẩm quyền. Như vậy, việc thanh tra, kiểm tra các hộ chăn nuôi thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện (trong địa bản huyện theo thẩm quyền).
CÁC CÂU HỎI KHÁC