Câu hỏi : Thu hồi chứng thư số là gì?
Nội dung: Thu hồi chứng thư số là gì?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Thu hồi chứng thư số là Làm mất hiệu lực của chứng thư số một cách vĩnh viễn từ một thời điểm xác định.
CÁC CÂU HỎI KHÁC