Câu hỏi : Cấp mới chứng thư số cho cơ quan, tổ chức được quy định thế nào?
Nội dung: Cho tôi hỏi theo quy định mới thì việc cấp mới chứng thư số cho cơ quan, tổ chức được quy định thế nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp thắc mắc, cảm ơn!
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Thông tư 185/2019/TT-BQP (Có hiệu lực ngày 18/02/2020) quy định cấp mới chứng thư số cho cơ quan, tổ chức như sau: - Người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số của cơ quan, tổ chức có văn bản đề nghị cấp chứng thư số theo Mẫu 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp; - Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp mới chứng thư số theo Mẫu 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này đến Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin. Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC