Câu hỏi : Có bồi thường đất khi cắm mốc địa giới đường đỏ không?
Nội dung: Cho tôi hỏi khi nhà nước cắm mốc địa giới đường đỏ thì phần đất bị cắm địa giới đỏ có được bồi thường không? Mong nhận được giải đáp của anh chị.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định: Mốc chỉ giới đường đỏ là mốc xác định đường ranh giới phân định giữa phần lô đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật, có ký hiệu CGĐ. Như vậy, khi nhà nước cắm mốc địa giới đường đỏ để xác định ranh giới phân định giữa phần lô đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật, có ký hiệu CGĐ. Nhưng khi nào nhà nước ra quy hoạch, kế hoạch sử dụng phần đất có cắm mốc địa giới đỏ và có quyết định thu hồi đất, mà người sử dụng phần diện tích đó có đủ điều kiện được bồi thường thì phần đất cắm cốt mốc sẽ được bồi thường đất. Bạn tham khảo điều kiện được bồi thường đất tại đây. Ban biên tập phản hồi đến bạn.
CÁC CÂU HỎI KHÁC