Người gửi : Nguyễn Thúy Minh
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Nguyễn Diệp Phước Hậu
Địa chỉ : Quận Bình Tân, TP.HCM
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Hà Thị Thu Thủy
Địa chỉ : Hà Nội
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Nguyễn Thị Vân Lan
Địa chỉ : Hà Nội
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/