Người gửi : Võ Minh Thường
Địa chỉ : Ninh Thuận
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/