Người gửi : Võ Minh Thường
Địa chỉ : Ninh Thuận
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : .
Đơn vị trả lời : Nguồn thuvienphapluat.vn
Trả lời : Căn cứ
Người gửi : .
Đơn vị trả lời : Nguồn thuvienphapluat.vn
Trả lời : Căn cứ