Người gửi : Nguồn Cổng Bộ Kế hoạch và đầu tư
Đơn vị trả lời : Nguồn Cổng Bộ Kế hoạch và đầu tư