Người gửi : Nguồn Cổng Bộ Kế hoạch và đầu tư
Đơn vị trả lời : Nguồn Cổng Bộ Kế hoạch và đầu tư
Người gửi : Bùi Văn Linh
Địa chỉ : TP. Hà Nội
Đơn vị trả lời : Nguồn Cổng chính phủ