Người gửi : .
Đơn vị trả lời : Nguồn thuvienphapluat.vn
Trả lời : - Căn cứ Khoản 7
Người gửi : .
Đơn vị trả lời : Nguồn thuvienphapluat.vn