Người gửi : .
Đơn vị trả lời : Nguồn: thuvienphapluat.vn
Trả lời : Căn cứ Khoản 1