Người gửi : Hoàng Thị Minh Hương - Hà Nội
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Trần Ngọc Thạch - An Giang
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Mai Đức Điệp - Hải Phòng
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/