Người gửi : Nguyễn MInh Phương
Địa chỉ : Bắc Kan
Đơn vị trả lời :
Trả lời : ...
Người gửi : .
Đơn vị trả lời : Nguồn thuvienphapluat.vn
Người gửi : .
Đơn vị trả lời : Nguồn thuvienphapluat.vn
Trả lời : Theo Khoản 3