Câu hỏi : Được gia hạn thời gian chứng thực bản sao từ bản chính bao lâu?
Nội dung: Về việc chứng thực bản sao từ bản chính. Cho em hỏi có được gia hạn thời gian chứng thực bản sao từ bản chính không? Em cảm ơn.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Tại Điều 21 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về gia hạn thời gian chứng thực bản sao từ bản chính như sau: - Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại Điều 7 của Nghị định này thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Theo quy định này thì cơ quan, tổ chức được gia hạn thời gian chứng thực bản sao từ bản chính trong 1 số trường hợp đã nêu. Thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc hoặc có thể dài hơn nữa nếu có thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC