Câu hỏi : Công chứng viên có được chứng thực bản sao từ bản chính?
Nội dung: Công chứng là chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch. Vậy công chứng viên có được chứng thực bản sao từ bản chính?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Điều 77 Luật Công chứng 2014 quy định: 1. Công chứng viên được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản. 2. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng thực. Và theo Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì: Công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các việc quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều này, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng công chứng, Văn phòng công chứng (sau đây gọi chung là tổ chức hành nghề công chứng). Như vậy, theo quy định này thì Công chứng viên được chứng thực bản sao từ bản chính. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC