Câu hỏi : Sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng ở đâu?
Nội dung: Về vấn đề công chứng. Cho em hỏi nếu văn bản đã được công chứng mà phát hiện lỗi sai do đánh máy, ghi chép thì sửa những lỗi này ở đâu? Em có phải quay lại văn phòng đã công chứng trước đó để sửa không?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Lỗi kỹ thuật là lỗi do sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in ấn trong văn bản công chứng mà việc sửa lỗi đó không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người tham gia hợp đồng, giao dịch. Khoản 2 Điều 50 Luật Công chứng năm 2014 có quy định như sau: - Việc sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật. => Theo quy định này, bạn phải quay lại văn phòng công chứng đã thực hiện việc công chứng trước đó để sửa lỗi. Nếu văn phòng đã chấm dứt hoạt động thì tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC