Câu hỏi : Cậu có được nhận cháu làm con nuôi nếu hơn cháu 10 tuổi không?
Nội dung: Cháu tôi năm nay 14 tuổi, bố mẹ nó lại mới mất vì tai nạn giao thông. Tôi là cậu, năm nay 24 tuổi muốn nhận cháu làm con nuôi có được không?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Khoản 1 Điều 14 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định về điều kiện đối với người nhận con nuôi như sau: “1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; d) Có tư cách đạo đức tốt." Tuy nhiên, tại Khoản 3 Điều này lại có quy định như sau: “3. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này”. Theo quy định này, nếu cậu nhận cháu làm con nuôi thì sẽ không cần đáp ứng 02 điều kiện say đây: - Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; - Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi. Như vậy, nếu cậu hơn cháu 10 tuổi thì vẫn được nhận cháu làm con nuôi. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC