Câu hỏi : Có được thành lập chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước không?
Nội dung: Tôi sinh sống tại huyện thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Gần đây tôi có một vài thắc mắc nên có đến chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý tại địa phương để yêu cầu trợ giúp. Vậy cho tôi hỏi chi nhánh này được thành lập hợp pháp không? Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có được lập chi nhánh không? Mong ban biên tập hỗ trợ.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Điều 11 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 quy định: - Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng. - Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có Chi nhánh. - Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, được thành lập tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và chưa có tổ chức hành nghề luật sư hoặc tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Chi nhánh. Căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. => Như vậy theo quy định thì Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có chi nhánh và được thành lập tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và chưa có tổ chức hành nghề luật sư hoặc tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý. Vì vậy bạn có thể yên tâm đến Chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý để được hỗ trợ. Ban biên tập thông tin đến bạn.
CÁC CÂU HỎI KHÁC